Uutiset

Kuntavaalit 2021: Vesaisten teesit

22.3.2021

Vesaisten Keskusliiton kevätvaltuuskunnan kuntavaaliteesit ja kannanotto 22.3.2021.

Vesaisten kuntavaaliteesit 2021:

 • Lapsi on tärkein
  • Luodaan turvallisia ympäristöjä lapsille ja nuorille. Varmistetaan, että jokaisella lapsella on turvallisia aikuisia elämässään perheen lisäksi myös koulussa, harrastuksissa ja muissa yhteisöissä.
  • Turvataan tulevaisuus lapsille ja nuorille. Tarjotaan heille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

 

 • Perheiden hyvinvointia tuettava
  • Korona-aika on pistänyt perheet lujille. Resurssit on turvattava perheiden hyvinvoinnin tukemiseen.
  • Koulutukseen tarvitaan riittävästi resursseja oppilaiden tukemiseen. Etäopiskelu on korostanut eroja hyvin ja heikosti pärjäävien välillä.

 

 • Harrastusmahdollisuuksia kaikille
  • Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet on turvattava. Suomen harrastamisen malli tulee ulottaa jokaiseen kuntaan. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus harrastaa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi kuntien tilojen iltakäytön tulee olla maksuttomia alle 18-vuotiaiden vuoroille.

 

 • Kolmannen sektorin rahoitus turvattava
  • Perheet tarvitsevat matalan kynnyksen virikkeellistä toimintaa. Kolmas sektori on merkittävä harrastuspalvelujen järjestäjä ja sen rahoituksesta on huolehdittava.
  • Tunnustetaan järjestöjen rooli hyvinvointia ja turvallisuutta tuovina yhteisöinä.
  • Järjestöjen tarjoamat palvelut lisäävät kunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Järjestötyön merkitys tulee huomioida resurssien jaon yhteydessä. Palveluiden toimiminen, jatkuvuus ja kehittyminen on mahdotonta ilman kunnon resursseja.

 

 • Loppu koulukiusaamiselle
  • Koulukiusaamisen ehkäiseminen; ehkäisevä lastensuojelutyö, jalkautuminen kouluihin kertomaan koulukiusaamisesta jo alakouluikäisille sekä esikoululaisille. Vanhempainillat, webinaarit vanhemmille sekä nuorille. 
  • Resursseja tarvitaan myös vapaa-ajalla tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

 

 • Medialukutaitoa lisättävä
  • Tarvitsemme panostusta medialukutaidon opettamiseen lapsille, nuorille ja vanhemmille.

 

 • Panostetaan ennaltaehkäisyyn
  • Toimitaan etupainotteisesti ja panostetaan ennaltaehkäisevillä toimiin perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen osalta. Ennaltaehkäisy vähentää kalliin korjaavan työn määrää.

 

Kunnan-/kaupunginvaltuusto on se elin, joka päättää meidän jokaisen arkeen vaikuttavista asioista. Vesaiset kantaa huolta siitä, kuuluuko lapsiperheiden ääni päätöksenteossa. Perusopetus, erityisopetus, koulurakentaminen, varhaiskasvatus, sosiaalityön resurssit. Nämä kaikki ovat asioita, joista päätetään kuntatasolla.

Vesaisten kuntavaaliteesit lähtevät ajatuksesta lapsi on tärkein. Kunnan tulee tukea perheiden omaa valintaa lasten hoitomuodossa. Kotihoidontuen kuntalisän on oltava myös todellinen vaihtoehto. Jokaiselle lapselle on taattava terveellinen oppimisympäristö, jossa toimia ilman pelkoa henkisestä tai fyysisestä väkivallasta.

Apua perheiden ongelmiin on saatava matalalla kynnyksellä nopeasti. Apua on tarjottava jo ennen kuin sitä pyydetään. Jokaisen lapsen on kyettävä kokemaan olonsa turvalliseksi kotonaan. Korona on osaltaan lisännyt perheiden eriarvoisuutta, tuen tarve on kasvanut monella osa-alueella.

Jokaiselle lapselle täytyy olla harrastusmahdollisuuksia. Suomen harrastamisen malliin käyttöön otossa huomioidaan kuljetuslasten ja erityislasten mukaan ottaminen. Kolmannen sektorin toimijoiden rahoitus on turvattava.

Tahdomme muistuttaa ehdokkaita siitä, että hyvin hoidettu perhepolitiikka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita. Lasten hyvinvointiin panostaminen tuo säästöjä tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:

Petri Honkonen, puheenjohtaja, p. 040 8397776
Katja Koivukoski, liittosihteeri, p. 040 5338160