Vesaisten Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto
Vesaisten Keskusliitossa taataan tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen ja vaikuttamiseen kaikille
iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, toimintakyvystä,
etnisestä alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, koulutuksesta, ammatista,
sosioekonomisesta asemasta tai perhesuhteista huolimatta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
koskee koko järjestöä sen kaikilla tasoilla. Tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla
Vesaisten Keskusliitto huolehtii toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun toteutumisesta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjaan
on listattu erilaisia syrjimisperusteita. Syrjimisperusteet
ovat:
a) Ikä
b) Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu
c) Toimintakyky
d) Etninen alkuperä, kansalaisuus ja kieli
e) Uskonto ja vakaumus
f) Koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema
g) Perhesuhteet
Jokaisen syrjimisperusteen kohdalle on työstetty tavoitteita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
juuri kyseisen syrjimisperusteen kohdalla. Tavoitteet on jaettu kolmeen eri kategoriaan; henkilökuntaa
koskeviin (palkatut työntekijät), toimintaa koskeviin ja seurantaa koskeviin. Kolmas tyhjä sarake on
tarkoitettu toimenpiteille, joita tavoitteesta voi johtaa.

Täältä löydät Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelman!

Scroll to Top